Sterling Migratie Gebruiksvoorwaarden
Sterling Migratie Gebruiksvoorwaarden

gebruiksvoorwaarden

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Niets op deze site mag worden opgevat als juridisch advies. Deze informatie is niet bedoeld om te creëren, en ontvangst of bezichtiging vormt geen relatie tussen advocaat en cliënt.

 1. Overeenkomst met voorwaarden

  Door deze site te gebruiken of deel te nemen aan een activiteit die onder deze gebruiksvoorwaarden valt, geeft u aan dat u akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden. Bovendien bent u, wanneer u bepaalde services gebruikt die beschikbaar zijn op deze site, onderworpen aan alle gepubliceerde richtlijnen of regels die van toepassing zijn op dergelijke services, die van tijd tot tijd kunnen worden geplaatst. Al dergelijke richtlijnen of regels worden hierbij door verwijzing opgenomen in de Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden, mag u de site niet gebruiken of anderszins deelnemen aan activiteiten die onder deze gebruiksvoorwaarden vallen. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken op elk moment delen van deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Controleer deze voorwaarden regelmatig op wijzigingen. Als u doorgaat met het gebruik van sterlingmigration.com of enige activiteit die onder deze gebruiksvoorwaarden valt na het plaatsen van wijzigingen in deze voorwaarden, betekent dit dat u ermee instemt zich aan deze wijzigingen te houden. Houd er rekening mee dat aanvullende en/of andere gebruiksvoorwaarden van toepassing kunnen zijn op services die worden geleverd via een of meer zakenpartners van 188Investemnts.com, en u dient deze te raadplegen voordat u dergelijke services gebruikt. De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld voor reclamedoeleinden. Het gebruik van de site verleent gebruikers geen klantrelatie met het bedrijf, en de verstrekte informatie mag niet worden opgevat als juridisch advies.

 1. Eigendom

  Deze site is eigendom van en wordt beheerd door Sterling Migration. De inhoud van deze website is © Sterling Migration zoals aangegeven. Alle rechten voorbehouden. Elk gebruik van het materiaal op deze site anders dan voor privé, niet-commerciële doeleinden is ten strengste verboden. De verkoop, veiling, lease, bruikleen, schenking, handel of ruil, of het gebruik van tekst, afbeeldingen, foto's, audio- en/of videomateriaal of stills van audiovisueel materiaal of enig ander materiaal dat hierin is opgenomen, voor enig ander doel, in welke vorm dan ook, media of technologie die nu bekend is of in de toekomst zal worden ontwikkeld, inclusief het gebruik van een van de bovengenoemde materialen op een andere website of netwerkcomputeromgeving, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sterling Migration, is uitdrukkelijk verboden. Het creëren van afgeleide werken op basis van de materialen die hierin zijn opgenomen, inclusief, maar niet beperkt tot, producten, diensten, lettertypen, pictogrammen, linkknoppen, achtergronden, bureaubladthema's, online ansichtkaarten en wenskaarten en niet-gelicentieerde koopwaar (verkocht, geruild of weggegeven ) is uitdrukkelijk verboden. U mag één exemplaar van het materiaal op één enkele computer downloaden voor uw persoonlijk, niet-commercieel thuisgebruik, op voorwaarde dat u alle copyright- en andere eigendomsvermeldingen intact laat. Wijziging van het materiaal of gebruik van het materiaal voor enig ander doel is een schending van het auteursrecht en andere eigendomsrechten van Sterling Migration.

 1. Links

  Deze site bevat links naar andere internetsites uitsluitend voor het gemak van gebruikers. Sterling Migration keurt dergelijke gelinkte sites of de informatie, materiaal, producten of diensten op andere gelinkte sites of toegankelijk via andere gelinkte sites niet goed. Verder geeft Sterling Migration geen expliciete of impliciete garanties met betrekking tot de informatie, het materiaal, de producten of diensten die aanwezig zijn op of toegankelijk zijn via gelinkte sites. Toegang tot en gebruik van gelinkte sites, inclusief informatie, materiaal, producten en diensten op gelinkte sites of beschikbaar via gelinkte sites, zijn uitsluitend op eigen risico van de gebruiker.

 1. Forums en blogs

  a. U bent welkom om berichten (gezamenlijk "Berichten") te plaatsen, te verzenden of in te dienen op bulletinboards, chatrooms of andere openbare ruimtes binnen of in verband met deze Site (gezamenlijk "Forums"). Sterling Migration aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid in verband met of voortvloeiend uit dergelijke berichten. Sterling Migration onderschrijft en heeft geen controle over de inhoud van Berichten die door anderen naar Forums zijn verzonden. Berichten die naar Forums worden verzonden, worden niet noodzakelijkerwijs beoordeeld door Sterling Migration voordat ze worden geplaatst en weerspiegelen niet noodzakelijk de meningen of het beleid van Sterling Migration.

 2. Sterling Migration geeft geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de inhoud van de berichten op de forums of de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van berichten en ander materiaal op de forums. Desalniettemin behoudt Sterling Migration zich het recht voor om te voorkomen dat u Materiaal naar Forums verzendt en om dergelijke Berichten om welke reden dan ook op elk moment te bewerken, te beperken of te verwijderen.
 3. Sterling Migration aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het actief controleren van forums op ongepaste berichten. Als Sterling Migration er op enig moment voor kiest, naar eigen goeddunken, om de Forums te controleren, aanvaardt Sterling Migration niettemin geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de Berichten, geen verplichting om ongepaste Berichten te wijzigen of te verwijderen, en geen verantwoordelijkheid voor het gedrag van de gebruiker het indienen van een bericht. Bij het indienen van Berichten op Forums stemt u ermee in u strikt te beperken tot discussies over het onderwerp waarvoor de Forums zijn bedoeld. U stemt ermee in dat Sterling Migration geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt als het bepaalt om te voorkomen dat uw Berichten worden verzonden of als het uw Berichten bewerkt, beperkt of verwijdert. U stemt er ook mee in om elke andere gebruiker van deze site toegang te geven tot het materiaal, deze te bekijken, op te slaan of te reproduceren voor persoonlijk gebruik van die andere gebruiker en om het gebruik van de site door een andere persoon niet te beperken of te verbieden.
 4. Kinderen onder de 13 jaar zijn niet bevoegd om berichten te plaatsen of deel te nemen aan fora op deze site.
 5. U stemt ermee in dat elk bericht dat door u wordt ingediend eigendom wordt van Sterling Migration en mag worden gebruikt, gekopieerd, in sublicentie gegeven, aangepast, verzonden, gedistribueerd, openbaar uitgevoerd en gepubliceerd, weergegeven of verwijderd naar eigen goeddunken van Sterling Migration.
 1. Inzending

  Het bedrijfsbeleid van Sterling Migration staat het niet toe om creatieve ideeën, suggesties of materialen te accepteren of in overweging te nemen die niet specifiek zijn aangevraagd. Dienovereenkomstig moeten we bezoekers van deze site, of enige locatie of website waarop deze gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn, niet verzoeken om origineel creatief materiaal in te dienen of te verzenden, inclusief maar niet beperkt tot inzendingen van scripts, verhaallijnen, fanfictie, personages, tekeningen, informatie, suggesties, ideeën of concepten. Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen verzendt (bijv. berichten naar chats, enquêtes, prikborden, wedstrijden of soortgelijke items) of, ondanks ons verzoek om ons geen ander creatief materiaal te sturen, stuurt u ons of plaatst u een bericht op creatieve suggesties, ideeën, notities, tekeningen, concepten of andere informatie (gezamenlijk de 'Inzendingen') plaatst, worden de inzendingen geacht en blijven ze voor altijd eigendom van Sterling Migration. Door een inzending te doen, verleent de afzender automatisch, of garandeert dat de eigenaar van dergelijk materiaal uitdrukkelijk verleent, Sterling Migration het royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-exclusieve recht en licentie om te gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen , en dergelijk materiaal (geheel of gedeeltelijk) door het universum te verspreiden en/of om het op te nemen in andere werken in enige vorm, media of technologie die nu bekend is of hierna wordt ontwikkeld, voor de volledige duur van enig auteursrecht, handelsmerk of patent dat mogelijk bestaan ​​in dergelijk materiaal voor elk doel dat Sterling Migration kiest, hetzij intern, openbaar, commercieel of anderszins, zonder enige vergoeding, krediet of kennisgeving aan de afzender. De afzender doet afstand van alle zogenaamde "morele rechten" in alle Inzendingen. De afzender doet verder afstand van het recht om claims in te dienen tegen Sterling Migration met betrekking tot ongevraagde inzendingen, inclusief, maar niet beperkt tot, oneerlijke concurrentie, schending van een stilzwijgend contract en/of schending van vertrouwelijkheid.

 1. Gebruik van sterlingmigration.com en Communications

  In verband met uw gebruik van een van de chatgebieden, bulletinboards, e-mail of andere openbare communicatie-elementen van sterlingmigration.com of in verband met enige activiteit die onder deze gebruiksvoorwaarden valt, inclusief maar niet beperkt tot online gameplay, mag u niet inhoud uploaden naar, verspreiden via of anderszins publiceren via sterlingmigration.com of een andere locatie of website die, zoals bepaald door Sterling Migration naar eigen goeddunken, lasterlijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch, bedreigend, inbreukmakend op privacy of publiciteit is rechten, beledigend, minachtend, onwettig of anderszins aanstootgevend of dat een strafbaar feit zou vormen of aanmoedigen, de rechten van een partij zou schenden, of die anderszins aanleiding zou geven tot aansprakelijkheid, of een wet schendt. U stemt ermee in dat uw activiteiten op de site (inclusief maar niet beperkt tot het verzenden van berichten naar forums) niet:

 2. inbreuk maken op Sterling Migration of het auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim of andere eigendomsrechten of publiciteits- of privacyrechten van Sterling (en door Berichten in te dienen op Forums, verklaart u aan Sterling Migration dat u de rechtmatige eigenaar bent van dergelijk materiaal of dat u eerst toestemming heeft gekregen om het materiaal in te dienen van de rechtmatige eigenaar);
 3. een strafbaar feit vormen (of gedrag aanmoedigen dat een strafbaar feit zou vormen), aanleiding geeft tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins in strijd is met lokale, provinciale, nationale of internationale wetgeving of aansprakelijkheid kan creëren voor Sterling Migration of ervoor kan zorgen dat Sterling Migration (geheel of gedeeltelijk) verliest de diensten van onze ISP's of andere leveranciers;
 4. inhoud verzenden die Sterling Migration naar eigen goeddunken als storend, onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, lasterlijk, vulgair, obsceen, pornografisch, seksueel expliciet, hatelijk, raciaal, etnisch of anderszins verwerpelijk beschouwt;
 5. de identiteit, kenmerken of kwalificaties van een andere persoon of entiteit nabootsen of claimen; of uw relatie met een persoon of entiteit onjuist vermelden of anderszins verkeerd voorstellen, of onjuist, onnauwkeurig of misleidend zijn;
 6. tenzij specifiek geautoriseerd door Sterling Migration, voor commerciële doeleinden zijn of advertenties bevatten of bedoeld zijn om een ​​persoon te verzoeken diensten te kopen of verkopen of om donaties te doen, inclusief "spam" of enige andere vorm van verzoeken of promotie, of een link naar, direct of indirect, alle sites die de beperkingen schenden die zijn uiteengezet in deze sectie 6;
 7. een virus of andere schadelijke component bevatten of op een andere manier de normale communicatiestroom in of werking van de Forums verstoren; of
 8. lasterlijk zijn, of een inbreuk zijn op de privacy of publiciteitsrechten of andere rechten van derden.
 1. Privacybeleid

  Sterling Migration doet er alles aan om de privacyrechten van alle bezoekers van onze site te respecteren. Sterling Migration vereist niet dat bezoekers persoonlijk identificeerbare informatie onthullen om toegang te krijgen tot onze hoofdsite. Hoewel informatie nodig kan zijn om deel te nemen aan bepaalde promoties, technische ondersteuning of verkopen die via onze Site worden aangeboden, wordt deelnemers verzocht om alleen op vrijwillige basis informatie te verstrekken. We raden u aan even de tijd te nemen om het privacybeleid van Sterling Migration zorgvuldig te lezen voor aanvullende privacy-informatie, waarvan de voorwaarden door middel van verwijzing in deze gebruiksvoorwaarden zijn opgenomen.

 1. Afwijzing van garanties

  DE MATERIALEN OP DEZE SITE WORDEN GELEVERD "AS IS" EN ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET. VOOR ZOVER TOEGESTAAN KRACHTENS TOEPASSELIJK RECHT, WIJST STERLING MIGRATION ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. STERLING MIGRATION GARANDEERT NIET DAT DE FUNCTIES IN DE MATERIALEN ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZULLEN ZIJN, DAT DEFECTEN WORDEN GECORRIGEERD OF DAT DEZE SITE OF DE SERVER DIE DEZE BESCHIKBAAR MAAKT VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE POTEN. STERLING MIGRATION GEEFT GEEN GARANTIE OF DOET GEEN ENKELE VERKLARING MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DE MATERIALEN OP DEZE SITE MET BETREKKING TOT HUN JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS. U (EN NIET STERLING MIGRATIE) DRAAGT DE VOLLEDIGE KOSTEN VAN ALLE NOODZAKELIJKE ONDERHOUD, REPARATIE OF CORRECTIE. DE TOEPASSELIJKE WETGEVING STAAT MOGELIJK DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOE, DUS BOVENSTAANDE UITSLUITING IS MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

 1. Beperking van aansprakelijkheid

  IN GEEN GEVAL, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, NALATIGHEID, ZAL STERLING MIGRATION AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE OF GEVOLGSCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK OF HET ONVERMOGEN OM DE MATERIALEN OP DEZE SITE TE GEBRUIKEN, ZELFS INDIEN INGESCHRIJVING HEEFT U OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE GEWEZEN. TOEPASSELIJK RECHT IS MOGELIJK DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID OF INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, DUS BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN STERLING MIGRATION JEGENS U VOOR ALLE SCHADE, VERLIES EN OORZAKEN VAN ACTIE (IN CONTRACT, ONRECHTMATIGHEID OF ANDERSZINS HET BEDRAG DAT DOOR U BETAALD IS, EVENTUEEL, VOOR TOEGANG TOT DEZE SITE) OVERSCHRIJDEN.

 1. Beëindiging

  U stemt ermee in dat Sterling Migration, naar eigen goeddunken, elk account (of een deel daarvan) dat u bij ons heeft voor enige activiteit die onder deze gebruiksvoorwaarden of voor uw gebruik van de site valt, kan beëindigen en het geheel of een deel ervan kan verwijderen en weggooien van uw account of inzendingen die zijn gedaan op een locatie of website(s), om welke reden dan ook, naar eigen goeddunken van Sterling Migration. Sterling Migration kan ook naar eigen goeddunken en op elk moment stoppen met het aanbieden van de site sterlingmigration.com, of een deel daarvan, of enige activiteit die onder deze gebruiksvoorwaarden valt, met of zonder kennisgeving. U stemt ermee in dat elke beëindiging van uw toegang tot de site, elk account dat u heeft of een deel daarvan of enige activiteit die onder deze gebruiksvoorwaarden valt, kan worden uitgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving, en u stemt ermee in dat Sterling Migration niet aansprakelijk is jegens u of enige andere derde partij voor een dergelijke beëindiging.

 1. Internationale

  Tenzij anders aangegeven, wordt het materiaal op de site uitsluitend gepresenteerd met het doel Sterling Migration en gelieerde ondernemingen te promoten. Sterling Migration verklaart niet dat materialen op de site geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op een bepaalde locatie. Degenen die ervoor kiezen om toegang te krijgen tot de site, doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn. Software van deze site is verder onderworpen aan exportcontroles van de Verenigde Staten. Er mag geen software van deze site worden gedownload of anderszins worden geëxporteerd of opnieuw geëxporteerd (i) naar (of naar een onderdaan of inwoner van) Cuba, Irak, Libië, Noord-Korea, Iran, Syrië of enig ander land waarnaar de VS, VK of EU heeft goederen onder embargo; of (ii) aan iedereen op de lijst van Specially Designated Nationals van het Amerikaanse ministerie van Financiën of de Table of Deny Orders van het Amerikaanse Commerce Department of soortgelijke lijsten die worden beheerd door Britse en/of EU-regeringen. Door software van deze site te downloaden of te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u zich niet bevindt in, onder controle staat van of een onderdaan of ingezetene bent van een dergelijk land of op een dergelijke lijst.

 1. Diversen

  Het falen van Sterling Migration om enig recht of bepaling van de Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling. Zonder gevolg te geven aan enige beginselen van rechtsconflicten. U stemt ermee in dat elke rechtsvordering of rechtsvordering die voortvloeit uit of verband houdt met deze voorwaarden of de site alleen in Panama zal worden ingediend. U stemt hierbij in met en onderwerpt u aan de persoonlijke jurisdictie van dergelijke rechtbanken om een ​​dergelijke actie te procederen. Als een bepaling van deze voorwaarden onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar is. Die bepaling wordt geacht scheidbaar te zijn van deze voorwaarden en heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.